Общи условия за реклама


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за излъчване на рекламни и информационни форми

в интернет страниците на „НЕТ ИНФО” АД

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нет Инфо от една страна и Рекламодатели и/или Рекламни агенции от друга страна във връзка с излъчване на Рекламни форми на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение.

(2) До колкото Общите условия не противоречат на приложимото право, те уреждат и отношенията между Нет Инфо от една страна и органите на държавната и местната власт, политическите партии по смисъла на Закон за политическите партии (в сила от 01.04.2005 г.), юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 01.01.2001 г.) и трети лица по повод излъчване на Информационни форми на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение.

(3) С подписване на Бизнес споразумение, Рекламодател и/или Рекламните агенции приема Общите условия за приложими за отношенията им с Нет Инфо по повод излъчването на Рекламни форми. Общите условия са приложими и за всяка друга писмена договорка на страните, в която изрично е уговорено това.

(4) С подписване на Споразумение за излъчване на информационни форми, Организациите приемат Общите условия за приложими за отношенията им с Нет Инфо по повод излъчването на Информационни форми. Общите условия са приложими и за всяка друга писмена договорка на страните, в която изрично е уговорено това.

(5) Нет Инфо от една страна и Рекламодателите и/или Рекламните агенции от друга страна могат да сключат Договор за афилиейт, като Нет Инфо едностранно избира и излъчва Рекламни форми с цел ефективното рекламиране на конкретни стоки на Рекламодател.

(6) Нет Инфо има право едностранно да изменя Общите условия, за което уведомява Рекламодателите, Агенциите и/или Организациите, с които има действащи Бизнес споразумения/Споразумения на посочена от тях електронна поща (e-mail) или като публикува съобщение на интернет страниците, които администрира. В случай, че в 15 (петнадесет) дневен срок от изпращане на уведомлението за изменение, респ. от публикуване на съобщението не постъпи писмено възражение от Рекламодател, Агенция и/или Организация, с които Нет Инфо има действащи договорни отношения, изменените Общи условия стават задължителни за отношенията между страните. Нет Инфо разглежда поотделно всички постъпили възражения.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. Дефинициите по-долу имат следното значение навсякъде в Общите условия, освен ако друго не е изрично посочено:

 1. Нет Инфое търговското дружество „Нет Инфо” АД, ЕИК 202632567, ДДС № BG 202632567, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, еmail: info@netinfocompany.bg, тел: 02/ 96 031 00; регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

 2. Общи условияса настоящите Общи условия приети от Съвета на директорите на Нет Инфо и подписани от представляващия Нет Инфо.

 3. Рекламодателе търговско дружество, което чрез Рекламни форми рекламира стоки и услуги на Интернет страниците на Нет Инфо. Конкретните права, задължения и отговорности на Рекламодателя са уредени в Общите условия по-долу.

 4. Рекламна агенцияилиАгенцияе търговско дружество, което заявява от името на Рекламодател или Организация излъчването на Рекламни и/или Информационни форми. Конкретните права, задължения и отговорности на Агенцията са уредени в Общите условия по-долу.

 5. Организация/Организациите са органите на държавната и местната власт, политически партии по смисъла на Закон за политическите партии (в сила от 01.04.2005 г.), юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (в сила от 01.01.2001 г.) и трети лица посочени в чл. 1, ал. 2. по-горе, които чрез Информационни форми от Информационен инвентар излъчват свои информационни материали, обръщения и агитация на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение. Конкретните права, задължения и отговорности на Организациите са уредени в Общите условия по-долу.

 6. Интернет страниците на Нет Инфоса всички интернет страници, включени в портфолиото на Нет Инфо на официалната интернет страница www.netinfocompany.bg и администрирани от Нет Инфо, на които Нет Инфо излъчва Рекламен и Информационен инвентар под формата на заявени от Агенция, респективно Рекламодател или Организация Рекламни и/или Информационни форми.

 7. Рекламна форма” е начин и форма на представяне и разпространение на определено рекламно съдържание или послание на Рекламодатели.

 8. Информационна формае начин и форма на представяне и популяризиране на послания, обръщения и/или агитация на Организации.

 9. Рекламен инвентарса всички видове Рекламни форми на Агенции и Рекламодатели, които Нет Инфо излъчва на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение. Рекламният инвентар на Нет Инфо е посочен на интернет страницата www.netinfocompany.bg.

 10. Информационен инвентарса всички видове Информационни форми на Агенции и Организации, които Нет Инфо излъчва на Интернет страниците на Нет Инфо срещу възнаграждение. Информационният инвентар на Нет Инфо е посочен на интернет страницата www.netinfocompany.bg.

 11. Бизнес споразумениетое писмен типов договор по образец предоставен от Нет Инфо, с който Нет Инфо от една страна и Рекламодател и/или Агенция от друга уговарят конкретни срокове и търговски условия по повод излъчването на Рекламни форми.

 12. Споразумение за излъчване на информационни формиили Споразумениетое писмен типов договор по образец предоставен от Нет Инфо, с който Нет Инфо от една страна и Агенция и/или Организация от друга уговарят конкретни срокове и условия по повод излъчването на Информационни форми.

 13. Договор за афилиейте писмен договор, по силата на който Нет Инфо по своя инициатива предоставя на Рекламодател рекламно пространство на Интернет страниците на Нет Инфо за излъчване на Рекламни форми за популяризиране на конкретни стоки, като възнаграждението на Нет Инфо се формира като определен процент от продажбата или поръчката на рекламираните стоки на Рекламодателя.

 14. Медия плане одобрена от страните форма, в която са съгласувани конкретните излъчвания и позиции на Рекламни и/или Информационни форми в Интернет страниците на Нет Инфо.

 15. Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати е аудио-визуално произведение, съдържащо рекламно послание за даден Рекламодател и създадено срещу възнаграждение от Нет Инфо в качеството му на продуцент по смисъла на чл. 62, ал. 3 ЗАПСП за публикуване в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи.

 

III. СРОК. ГОДИШНИ БИЗНЕС СПОРАЗУМЕНИЯ

Чл. 3. (1) Бизнес споразумението/Споразумението влиза в сила между страните на посочената в него дата и за посочения в него срок, респ. до изпълнение на задълженията на страните по него, освен ако не бъдат прекратени предсрочно.

(2) Годишните Бизнес споразумения влизат в сила от 1 януари на календарната година посочена в тях и имат срок до 31 декември на същата календарна година, респ. до изпълнение на задълженията на страните по него, освен ако не бъдат прекратени предсрочно.

 

IV. ДОГОВОР ЗА АФИЛИЕЙТ

Чл. 4. (1) Със сключване на Договор за афилиейт, Рекламодателят се съгласява, че Нет Инфо има право:

 1. едностранно да определя с Медия план излъчването на Рекламните форми и да променя позиционирането на излъчването им;

 2. да изиска от Рекламодателя да промени криейтива на конкретни Рекламни форми;

 3. да прекрати едностранно Договор за афилиейт със седемдневно писмено предизвестие. В този случай, Нет Инфо не дължи обезщетения на Рекламодателя.

(2) Със сключване на Договор за афилиейт, Рекламодателят се задължава:

 1. да заплати възнаграждение на Нет Инфо, което се формира като определен процент от продажбата и/или поръчката на рекламираните стоки на Рекламодателя, реализирани от маркирани потребители чрез HTTP бисквитки за срока на тяхната активност. Конкретният размер на възнаграждението и условията за плащане му се уговарят със сключване на Договор за афилиейт;

 2. да предостави готови за излъчване Рекламни форми след предварителното одобрен от Нет Инфо криейтив;

 3. да осигури на Нет Инфо достъп до специализиран софтуер за проследяване на рекламната активност на потребителите;

 4. да поддържа за своя сметка HTTP бисквитки (HTTP cookies), чрез които да маркира потребителската активност от Интернет страниците на Нет Инфо. Рекламодателят дължи възнаграждение на Нет Инфо за реализирана продажба и/или поръчка на маркиран потребител чрез HTTP бисквитките за срока на тяхната активност. Конкретният срок на активност на HTTP бисквитките се уговаря с подписване на Договор за афилиейт;

 5. да предоставя ежемесечен отчет до 5-то число на следващия месец на Нет Инфо за реализираните от потребителите продажби/поръчки на рекламираните стоки на Рекламодателя.

(3) Нет Инфо не носи отговорност за доставката и качеството на рекламираните от Рекламодателя стоки.

 

IVа. ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО,

СЪДЪРЖАЩО АЛТЕРНАТИВНИ РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ

Чл. 4а. (1) С договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати се уреждат отношенията между Нет Инфо, в качеството му на продуцент на аудио-визуално произведение по смисъла на чл. 62, ал. 3 ЗАПСП от една страна и Рекламодател, чийто стоки и/или услуги са предмет на рекламното послание, съдържащо се в аудио-визуално произведение на Нет Инфо под формата на алтернативен рекламен формат от друга страна, по повод създаване и публикуване на аудио-визуално произведение в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи.

(2) Нет Инфо урежда за своя сметка правата с носителите на авторски права по смисъла на чл. 62 ЗАПСП по такъв начин, че Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати да бъде публикувано за срок, начин и на територия съгласно уговореното между Нет Инфо и Рекламодателя в конкретния договор за създаване на видеото. Последващо използване на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати след първоначалния срок, се урежда от страните с допълнително споразумение, в което се определя възнаграждението за Нет Инфо за последващото използване на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати.

(3) Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати се създава след предварително одобрен сценарий от страна на Рекламодателя или обслужващата Агенция, която е страна по договора.

След първоначално изпращане на сценарий от страна на Нет Инфо, Рекламодателят/Агенцията има право да получи безплатно до 3 коригирани версии на сценария. Всяка следваща корекция на сценария се заплаща допълнително, върху предварително уговорения бюджет, на единична стойност от 100 (сто) лв. без ДДС.

При наличието на финално одобрен сценарий, Нет Инфо произвежда Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати, в уговорения в договора срок и при условията и изискванията на Рекламодателя/Агенцията.

След произвеждането на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати, Нет Инфо изпраща готовия материал към Рекламодателя/Агенцията за одобрение. Рекламодателя/Агенцията има право на 1 безплатна корекция по готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати.

В случай, че готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати, произведено от Нет Инфо, отговаря на предварително одобреният сценарий и на предварително уговорените изисквания, корекцията на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати не може да включва заснемане на нови кадри, заснемане на изцяло ново видео, промяна на цялостната концепция на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати.

Всяка следваща корекция върху Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати се заплаща допълнително, върху предварително уговорения бюджет, на единична стойност от 150 (сто и петдесет) лв. без ДДС.

(4) Нет Инфо се задължава да излъчи готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи за определен срок, като гарантира определен брой гледания.

(5) Рекламодателят гарантира, че няма да използва Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати за търговски цели, да сваля (download) и/или публикува създаденото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати на друга интернет платформа и/или да предоставя Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати на трети лица, без предварително писмено съгласие от страна на Нет Инфо. В случай, че Рекламодателят наруши горната гаранция, Нет Инфо има право да преустанови излъчването на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати в платформата за видео споделяне www.vbox7.com, както и в други платформи за видео споделяне и социални мрежи, без това да се счита за нарушение на договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати от страна на Нет Инфо. Освен горното, Рекламодателят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 50% от стойността на сключения с Рекламодателя договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати за всяко отделно нарушение на дадените гаранции по настоящата алинея.

(6) Рекламодателят има право да споделя Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати чрез платформата за видео споделяне www.vbox7.com на собствената си Facebook страница и/или собствения си интернет сайт.

(7) Рекламодателят заплаща на Нет Инфо уговореното възнаграждение за създаване на Видеото, съдържащо алтернативни рекламни формати както следва - 50% от възнаграждението на Нет Инфо авансово до 3 (три) работни дни от подписване на договора, а останалите 50% от възнаграждението до 3 (три) работни дни от публикуване на готовото Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати на www.vbox7.com. За дължимото възнаграждение, Нет Инфо издава фактура, съгласно правилата на чл. 22, ал. 1 по-долу.

(8) За всички неуредени въпроси по отношение на договора за създаване на Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати се прилагат условията по настоящите Общи условия, доколкото не противоречат на изискванията по настоящия раздел.

 

V. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ РЕКЛАМНИТЕ

И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОРМИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 5. (1) Нет Инфо няма да излъчва Рекламни и/или Информационни форми за стоки, услуги, търговски марки или лица, които се подчиняват на специален разрешителен или лицензионен режим съгласно действащото законодателство, без наличието и представянето на всички необходими документи, доказващи правото за осъществяване на съответната дейност.

(2) Нет Инфо няма да излъчва Рекламни и/или Информационни форми, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, както и материали, нарушаващи правото на интелектуална собственост на трети лица.

(3) Нет Инфо има право да откаже да излъчи Рекламни и/или Информационни форми, които противоречат на търговската политика на Нет Инфо, Общите условия или действащи договори на Нет Инфо с трети лица.

(4) Правото на Нет Инфо по ал. 3 включва, но без да се ограничава до: реализиране на Рекламни и/или Информационни форми, касаещи услуги и/или сайтове с конкурентен характер по отношение на дейността на Нет Инфо или свързани с Нет Инфо лица, рекламиране на интернет страници, посредством които се събират лична информация или данни на потребители, рекламиране на интернет страници, генериращи трафик (посещения) към интернет страници, на които се излъчва реклама и др.

Чл. 6. (1) Рекламният инвентар, от който Рекламодателят и/или Агенцията избира конкретната Рекламна форма за рекламиране на стоки и услуги е поместен на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg. Най-общо Рекламният инвентар включва Стандартни банери, Rich Media, СРС, Рекламни публикации, Мобилни публикации, Директен мейлинг, Брандинг и Видео, съдържащо алтернативни рекламни формати. Конкретните Рекламни Форми на Рекламодателя и/или Агенцията от Рекламния инвентар на Нет Инфо, които ще бъдат излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо се посочват изрично в Медия плана към сключеното Бизнес споразумение.

(2) Техническите изисквания на Нет Инфо по отношение на изработените от Рекламодател и/или Агенция Рекламни форми са поместени на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg и са задължителни за Рекламодателя и/или Агенция. Нет нфо има право едностранно да ги изменя, когато технически причини налагат това.

Чл. 7. (1) Информационният инвентар, от който Организацията и/или Агенцията избира конкретна Информационна форма за популяризиране на послания, обръщения и/или агитация е поместен на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg. Най-общо Информационният инвентар включва Стандартни банери, Rich Media, СРС, Рекламни публикации, Директен мейлинг и Брандинг. Конкретните Информационни Форми на Организацията и/или Агенцията от Информационния инвентар на Нет Инфо, които ще бъдат излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо се посочват изрично в Медия плана към сключеното Споразумение.

(2) Информационните форми, които ще бъдат излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо следва да отговарят на конкретните изисквания и ограничения на приложимото право по отношение дейността на Организациите. Нет Инфо има право да откаже излъчване на Информационни форми, които противоречат на приложимото право и Общите условия.

(3) Техническите изисквания на Нет Инфо по отношение на изработените от Организация и/или Агенция Информационни форми са поместени на интернет страницата на Нет Инфо www.netinfocompany.bg и са задължителни за Организациите и/или Агенциите. Нет Инфо има право едностранно да ги изменя, когато технически причини налагат това.

Чл. 8. (1) Нет Инфо одобрява всички Рекламни и/или Информационни форми преди излъчването им на Интернет страниците на Нет Инфо.

(2) Нет Инфо се съобразява с интересите на потребителите си и има право, без това да се счита за неизпълнение, да отказва и спира Рекламни и/или Информационни форми, които се определят от потребителите като дразнещи и/или вредни, както и Рекламни и/или Информационни форми, касаещи услуги и/или интернет страници с конкурентен характер по отношение на дейността на Нет Инфо и свързани с Нет Инфо лица, рекламиране на интернет страници, посредством които се събират лична информация или данни на потребители, рекламиране на интернет страници, генериращи трафик (посещения) към интернет страници, на които се излъчва реклама и др.

(3) Нет Инфо няма да излъчва Банери с подвеждащо съдържание, наподобяващи Windows/ Mac/ Unix системни съобщения, диалогови прозорци, както и части от съдържанието на Интернет страниците на Нет Инфо.

(4) Банерите, излъчвани на Интернет страниците на Нет Инфо могат да събират лични данни на потребителите само в съответствие с изискванията на приложимото право, както и изрично да бъдат посочени целите и след гарантиране на защитата на събираните лични данни. Когато след клик върху Рекламна или Информационна форми, потребителя отива на страница на Рекламодател/Организация, последният отговаря за законосъобразното събиране на лични данни.

(5) Излъчването на Рекламни и/или Информационни форми, водещи до събиране на лични данни за потребителите, подлежат на предварително съгласуване с Нет Инфо. Нет Инфо си запазва правото да откаже да изпълни одобрена заявка за излъчване наРекламни и/или Информационни форми, както и да прекрати позиционирането им по своя преценка, в случай, че същите могат да бъдат изтълкувани като нетипично или нерегламентирано събиране на лични данни и могат да доведат до негативен ефект за крайните потребители на Интернет страниците на Нет Инфо.

Чл. 9. (1) Рекламодателят и/или Агенцията и Организации предават за излъчване на Интернет страниците на Нет Инфо Рекламни и/или Информационни форми, чието съдържание, форма и производство са в съответствие с действащото приложимо право и Общите условия.

(2) Рекламните и Информационни форми следва да представят стоки и/или услуги и/или търговски марки, собственост на Рекламодателя или Организация или такива, за които Рекламодателят или Организации са получили право на ползване в съответствие със Закона за марките и географските означения.

(3) Независимо от одобрението по чл. 8, ал. 1 по-горе, Рекламодателят, Агенцията и Организацията отговарят за съдържанието на Рекламни и/или Информационни форми, излъчени на Интернет страниците на Нет Инфо. Те следва да обезщетят Нет Инфо за всяка претенция на трети лица, респективно санкция на държавен орган, наложена на основание нарушение на разпоредбите на приложимото право.Обезщетение се дължи за всички вреди претърпени от Нет Инфо, които са пряка и непосредствена последица от нарушение на законните права и интереси на трети лица и/или санкция на държавен орган като следствие на излъчени Рекламни и/или Информационни форми на Рекламодателя, Агенцията и Организацията на Интернет страниците на Нет Инфо. Агенцията отговаря солидарно с Рекламодателя/ Организацията.

(4) Рекламодателят или Организацията и/или Агенцията и следва да са уредили за своя сметка отношенията си с носителите на авторски и сродни права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (в сила от 01.08.1993 г.) преди излъчването на Рекламните и Информационни форми, в случай, че те са или съдържат закриляни обекти на авторското или сродно на него право.

 

VI. ОТГОВОРНОСТИ НА РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ

Чл. 10. (1) За да сключи Бизнес споразумение/Споразумение с Нет Инфо, Агенцията трябва да представи писмено Възлагателно писмо по образец на Нет Инфо, издадено от Рекламодател или Организация. Когато Рекламодателят или Организацията е страна по Бизнес споразумението/Споразумението изискването за представяне на Възлагателно писмо не се прилага.

(2) Нет Инфо има право да поиска от Агенция и като допълнение към Възлагателното писмо изрично пълномощно от Рекламодателя или Организацията, в което изрично да е посочено правото на Агенцията да заявява Рекламни и/или Информационни форми, да ги заплаща и изобщо да упражнява правата на Рекламодателя или Организацията по сключване и изпълнение на Бизнес споразумението/Споразумението.

(3) С подписване на Бизнес споразумение/Споразумение, Агенцията декларира и гарантира, че:

 1. отговаря за всички възникващи от Бизнес споразумението/Споразумението и Общите условия задължения, отговорности и санкции, респективно оправомощена е да упражнява правата по планирането, заявяването, позиционирането и заплащането на излъчваните Рекламни и/или Информационни форми от името и за сметка на Рекламодателя или Организацията; и

 2. е уредила отношенията си с Рекламодателя или Организацията по такъв начин, че всички техни претенции за излъчване на Рекламни и/или Информационни форми по одобрен между Нет Инфо и Агенция Медия план да бъдат удовлетворени от Агенцията.

(4) След представяне на Възлагателно писмо, Агенцията има право да упражнява всички права и задължения на Рекламодателя или Организацията, свързани с планиране, заявяване, позициониране и заплащане на излъчването на Интернет страниците на Нет Инфо Рекламни и/или Информационни форми.

 

VII. ЗАЯВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИТЕ ФОРМИ.

ОТЧИТАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНЕТО

Чл. 11. (1) Нет Инфо излъчва Рекламни и/или Информационни форми на Интернет страниците на Нет Инфо след сключване на Бизнес споразумение/Споразумение и одобрение на Медия план между страните.

(2) Медия планът се съгласува от представителите на страните, посочени в Бизнес споразумението/Споразумението и след като се одобри от тях, става неделима част от договорката на страните.

(3) Медия планът се счита за одобрен и ако това стане по електронните пощи на представителите, посочени в Бизнес споразумението/Споразумението.

(4) В случай, че страните одобрят Медия план без подписано Бизнес споразумение/Споразумение, то Медия планът следва да се подпише от представляващите страните или техни упълномощени представители и към него ще се прилагат Общите условия без допълнителни срокове и условия да имат сила между страните.

Чл. 12. (1) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията, следва да заявят за одобрение Медия план не по-късно от 1 работен ден преди планираното стартиране на излъчване на Рекламни и/или Информационни форми.

(2) Нет Инфо следва, до 1 работен ден от получаването, да одобри заявения Медия план или да предложи изменения в него. Ако до 1 ден от получаването на изменения Медия план Агенция, респективно Рекламодател или Организация не възразят по предложените от Нет Инфо изменения, същите се считат за одобрени, респективно Медия планът се счита за съгласуван между страните.

(3) Когато Медия планът се предлага от Нет Инфо, съответно се прилагат сроковете и условията по ал. 1 и ал. 2 по отношение на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията.

(4) Страните по Бизнес споразумението/Споразумението следва да утвърдят Медия плана, за да стартира излъчването на Рекламните и/или Информационните форми.

Чл. 13. (1) Нет Инфо има право едностранно да променя одобрения Медия план (да не излъчи конкретни Рекламни и/или Информационни форми) когато обективни технически и/или други причини налагат това. Това няма да се счита за неизпълнение на Бизнес споразумението/Споразумението ако Нет Инфо предварително уведоми Агенция, респективно Рекламодателя или Организацията и компенсира излъчването на 50% от планираните импресии, кликове или публикации.

Чл. 14. (1) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията, предоставят на Нет Инфо Рекламните и/или Информационните форми, предмет на излъчване, преди планираното стартиране на излъчване им по одобрен Медия план (3 работни дни за Reach media и 1 работен ден за всички останали форми).

(2) Рекламните и/или Информационните форми следва да отговарят на изискванията за съдържание и техническите изисквания на Нет Инфо.

(3) Нет Инфо има право да откаже излъчване на заявени Рекламни и/или Информационни форми, без това да се счита за неизпълнение в случай, че те не отговарят на изискванията на Нет Инфо, Общите условия и/или приложимото законодателство, за което уведомява Агенция, респективно Рекламодател или Организацията на посочената в Бизнес споразумението/Споразумението електронна поща.

(4) Нет Инфо има право да откаже да продължи излъчването на Рекламни и/или Информационни форми, без това да се счита за неизпълнение в случай, че Нет Инфо след стартиране на излъчването им се установи, че те не отговарят на изискванията на Нет Инфо, Общите условия и/или приложимото законодателство.

Чл. 15. Нет Инфо си запазва правото да извършва промени в организацията и визията наИнтернет страниците на Нет Инфо по своя инициатива.

Чл. 16. Нет Инфо издава на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията електронен сертификат относно реализирания брой импресии и кликове, както и анализ на кампанията до 10 (десет) работни дни след завършването й. При поискване, Нет Инфо предоставя и хартиен сертификат до 6 (шест) месеца след приключване на съответната кампания. Сертификатът се издава по образец на Нет Инфо. В случай, че в срок от 10 (десет) дни след изпращането на сертификата, Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията не са възразили срещу изпълнението на договора, се счита че излъчването е изпълнено и прието и задълженията на Нет Инфо към Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията са погасени. Възражения, постъпили след този срок не се разглеждат от Нет Инфо.

Чл. 17. (1) При спор или рекламация от Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията относно излъчване на заявени Рекламни и/или Информационни форми, Нет Инфо се задължава да предостави статистиката и други данни за излъчването на съответните Рекламни и/или Информационни форми, които се проверяват в помещенията на Нет Инфо, в присъствието на представители на страните, за което се съставя протокол.

(2) При стартирала кампания, Нет Инфо дава достъп на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията до статистика от собствения си софтуер, който се приема за официален софтуер за проследяване на кампанията.

(3) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията следва да отправи претенциите си относно излъчването на Рекламни и/или Информационни форми в срок до 1 месец, считано от края на съответната рекламна кампания. В случай, че претенциите са предявени пред Нет Инфо след изтичането на този срок, Нет Инфо не е длъжно да разгледа съответната претенция, както и не дължи компенсация.

(4) В случай на приета рекламация, Нет Инфо се задължава да осигури излъчването на компенсиращи Рекламни и/или Информационни форми, съгласно исканията на Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията.

(5) В случай, че Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията поиска, допълнителни кодове за следене на кампанията, следва да информира Нет Инфо, за да извърши допълнителни технически настройки. Нет Инфо не се ангажира с резултати от други системи, освен собствения си софтуер.

 

VIII. ЦЕНИ. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 18. Всички цени за излъчване на Рекламните и Информационните форми са посочени на www.netinfocompany.bg.

Чл. 19. (1) Нет Инфо има право да направи отстъпки от цените за излъчване на Рекламни и Информационни форми, както следва:

 1. отстъпка за рекламни агенции;

 2. отстъпка за обем;

 3. отстъпка за подписано годишно Бизнес споразумение до 31 януари на текущата календарна година;

 4. отстъпка за увеличение на бюджета.

(2) Подробна информация за приложимите отстъпки е налична на www.netinfocompany.bg.

(3) Нет Инфо прилага гъвкава финансова политика по отношение на реализирането на всички незабранени от закон Рекламни и Информационни форми.

Чл. 20. Конкретните цени, отстъпки и финансови условия и срокове се уговарят между страните с подписване на Бизнес споразумение/Споразумение. Цените са без включен ДДС.

Чл. 21. (1) Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията заплаща цената на Рекламни и/или Информационни форми авансово в 10 (десет) дневен срок преди първото им излъчване по банков път на банкова сметка посочена в Бизнес споразумението/ Споразумението.

(2) /изм. 01.05.2015г./ Страните могат да договорят различни условия и срокове за плащане в Бизнес споразумението/Споразумението. В случай че такъв срок не е уговорен, плащането следва да се извърши в срок от 7 /седем/ дни от издаването на фактурата за дължимата сума.

Чл. 22. (1) Нет Инфо има право да издава електронни фактури (тук и по-долу „е-фактури”) за дължимите възнаграждения до Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията. Е-фактурите, представяни чрез системата www.eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

(2) Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията се задължава да посочи валидна електронна поща, на която да бъдат изпращани е-фактурите. При промяна на тази електронна поща, Агенцията, респективно Рекламодателя или Организацията се задължава да уведоми Нет Инфо за нова валидна електронна поща в 7 (седем) дневен срок от тази промяна, в противен случай е-фактурата ще се счита валидно получена.

Чл. 23. (1) Агенцията и Рекламодателя/Организацията по сключено Бизнес споразумение/Споразумение са солидарно отговорни за заплащане на всички дължими възнаграждения за излъчени Рекламни и/или Информационни форми, както и за заплащане на лихви за забава, неустойки, както и други дължими обезщетения, произтичащи от Бизнес споразумение/Споразумение.

(2) В случай, че Рекламна агенция не заплати на Нет Инфо дължимата сума в уговорения срок по Бизнес споразумение/Споразумение, Нет Инфо има право да предяви фактурата за заплащане на Рекламодателя или Организацията. Задължение на последния е да заплатят дължимата цена на Нет Инфо в тридневен срок от получаването на фактурата.

(3) Нет Инфо си запазва правото да спре излъчването на Рекламни и/или Информационни форми без това да се счита за неизпълнение в случай, че Агенция (в хипотезата на ал. 2 Рекламодател или Организация) не изпълни свое задължение за плащане към Нет Инфо в срок повече от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за плащане.

Чл. 24. Преките плащания от чужбина към Нет Инфо се извършват в конвертируема валута според официалните обменни курсове, които са валидни за датата на фактуриране. Агенцията и Рекламодателя/Организацията са единствено отговорни за всички банкови такси върху преводите от чужбина.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕС СПОРАЗУМЕНИЕ/СПОРАЗУМЕНИЕ.

ОТКАЗ ОТ ЗАЯВЕН МЕДИЯ ПЛАН. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 25. Действието на Бизнес споразумение/Споразумение се прекратява в следните случаи:

 1. с изтичането на срока, уговорен в Бизнес споразумение/Споразумение и при изпълнение на задълженията от двете страни;

 2. при наличието на писмено съгласие между страните;

 3. едностранно от Агенция, респективно Рекламодател или Организация в случай, че Нет Инфо не изпълнява задълженията си, произтичащи от Бизнес споразумението/ Споразумението, което неизпълнение е продължило след отправено писмено предупреждение с определен разумен срок за преустановяване на неизпълнението, не по-кратък от 7 работни дни;

 4. едностранно от Нет Инфо при неизпълнение на задължение от страна на Агенция, респективно Рекламодател или Организация на тяхно задължение по Бизнес споразумението/Споразумението или от Общите условия, което е продължило след отправено предупреждение с определен разумен срок;

 5. в случай, че Агенция, респективно Рекламодател или Организация изпадне в забава в плащанията на дължимите суми повече от 30 (тридесет) дни с уведомление с незабавно действие.

Чл. 26. (1) В случай, че Агенция, респективно Рекламодател или Организация откаже одобрен Медия план преди първото излъчване на Рекламни и/или Информационни форми, Нет Инфо има право на 10% (десет на сто) върху цена на отменените форми, освен ако отказът не е постъпил в Нет Инфо до 7 (седем) дни преди датата на първото планирано излъчване.

(2) В случай, че отказът от одобрен Медия план постъпи след стартиране излъчването на Рекламни и/или Информационни форми, Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията следва да заплати уговорената цена по Бизнес споразумението/ Споразумението за 7 (седем) дни излъчване на заявените форми, считано от датата на получаване на отказа.

Чл. 27. (1) В случай, че в срока на действие на Бизнес споразумението/Споразумението, изпълнението на задълженията на страните бъде препятствано от влезли в сила нормативни или административни актове, Бизнес споразумението/Споразумението може да се прекрати от всяка от страните писмено, едностранно и незабавно без страните да се дължат обезщетения и неустойки.

(2) В случай на настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от на Търговския закон, продължила повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да прекрати Бизнес споразумението/Споразумението писмено, едностранно и незабавно, без страните да се дължат обезщетения и неустойки, освен ако Нет Инфо вече е изпълнила задълженията си.

(3) В случаите по предходните алинеи, ако причините, поради които изпълнението на Бизнес споразумението/Споразумението е станало невъзможно могат да отпаднат в разумно кратък срок и не е заявено изрично писмено желание от другата страна за прекратяване на Бизнес споразумението/Споразумението, Нет Инфо не възстановява заплатените възнаграждения, а излъчва Рекламните и/или Информационните форми във възможно най-кратък срок от отпадане на пречките за това.

Чл. 28. При забава в плащане на дължимото възнаграждение Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две на сто) върху дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от дължимата сума.

Чл. 29. Ако Агенцията, респективно Рекламодателят или Организацията не заяви за излъчване Рекламните и/или Информационните форми на стойността, уговорена в Бизнес споразумението/Споразумението, то дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от цената на незаявените Рекламни и/или Информационни форми.

Чл. 30. (1) Нет Инфо носи отговорност за претърпените вреди до размера на цената, определена в конкретното Бизнес споразумение/Споразумение.

(2) Нет Инфо не носи отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне на което и да е задължение по-долу, ако това неизпълнение или забавяне се дължи на събитие извън контрола на Нет Инфо, включително, но не само, поради форсмажорни обстоятелства като: граждански безредици, война или военни действия, национални или местни бедствия, съответни актове или наказания от страна на правителството или друг компетентни органи, крайно тежки климатични условия, земетресения и други природни бедствия, технически проблеми на излъчването, включително такива правни отговорности като осигуряването на информация за широката общественост или професионални или трудови спорове от всякакъв характер или други събития.

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Всички клаузи на Бизнес споразумението/Споразумението/Договор за афилиейт, на приложенията и анексите към тях са строго конфиденциални и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация станала известна на страните по него относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация за служителите и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие, в случаите, когато страната сама е направила общодостъпна, или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители спазването на тази разпоредба.

Чл. 32. Всички уведомления се извършват писмено на посочените в Бизнес споразумението/ Споразумението/ Договор за афилиейт адреси за кореспонденция, включително и по електронна поща.

Чл. 33. Рекламодателите, Агенциите и Организациите декларират, че са запознати с Етичния кодекс на Нет Инфо, както и с Политиката за борба с подкупите и корупцията(публикувани на www.netinfocompany.bg) и се съгласява да ги спазва както по отношение на служителите на Нет Инфо, така и по отношение на трети лица.

Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза се замества от повелителни норми на закона или установената практика.

Чл. 35. В случай, че има противоречие на клаузите на настоящите Общи условия и Бизнес споразумение/Споразумение/Договор за афилиейт, то приоритет имат клаузите на Бизнес споразумението/Споразумението/Договор за афилиейт. За всички одобрени Медия планове без подписано Бизнес споразумение/Споразумение/Договор за афилиейт се прилагат действащите Общи условия.

Чл. 36. За неуредените в Общите условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България (приложимо право). Всички спорове се разглеждат от компетентния съд в гр. София.

 

Общите условия са утвърдени от Съвета на директорите на Нет Инфо и подписани от изпълнителния директор на Нет Инфо на 14 декември 2015 г. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

for Broadcasting of Advertising and Information Forms

on the Websites of “NET INFO” AD

 

І. SUBJECT

Art. 1. (1) These General Terms and Conditions regulate the relations between Net Info, on the one hand, and the Advertisers and/or the Advertising Agencies, on the other hand, in connection with broadcasting of Advertising Forms on the Websites of Net Info in consideration of a fee.

            (2) Insofar as the General Terms and Conditions are not in conflict with the applicable law, they also regulate the relations between Net Info, on the one hand, and the bodies of the state and local authority, political parties in the sense of the Political Parties Act (effective since 1 April 2005), non-profit legal entities in the sense of the Non-Profit Legal Entities Act (effective since 1 January 2001) and third parties due to broadcasting of Information Forms on the Websites of Net Info in consideration of a fee.

            (3) By signing of a Business Agreement, the Advertiser and/or the Advertising Agencies shall accept the General Terms and Conditions as applicable to their relations with Net Info due to broadcasting of Advertising Forms. The General Terms and Conditions shall be also applicable to any other written agreement of the parties, explicitly stipulating that.

            (4) By signing of an Agreement for Broadcasting of Information Forms, Organizations shall accept the General Terms and Conditions as applicable to their relations with Net Info due to broadcasting of Information Forms. The General Terms and Conditions shall be also applicable to any other written agreement of the parties, explicitly stipulating that.

            (5) Net Info, on the one hand, and the Advertisers and/or the Advertising Agencies, on the other hand, may conclude an Affiliate Agreement, whereas Net Info shall unilaterally choose and broadcast Advertising Forms for the purpose of efficient advertising of specific goods of an Advertiser.

            (6) Net Info shall be entitled to amend the General Terms and Conditions unilaterally, notifying the Advertisers, Agencies and/or the Organizations thereof, with whom it has effective Business Agreements/Agreements via their stated e-mail or by posting a message on its administered websites. In case that within 15 (fifteen) days after sending a notice of amendment, publishing of the message, correspondingly, no written objection has been received from an Advertiser, Agency and/or an Organization, with whom Net Info has effective contractual relations, the amended General Terms and Conditions shall become binding upon the relations between the parties. Net Info shall consider all received objections separately.

 

ІІ. DEFINITIONS

Art. 2. The definitions below have the following meaning everywhere in the General Conditions, unless otherwise stated:

1.     Net Infois the company NET INFO AD, UIC 202632567, having its registered address at 6th floor, 41, Christopher Columbus Blvd., Sofia 1592, Bulgaria, registration under Value Added Tax Act BG202632567.

2.    General Conditions are these General Terms and Conditions adopted by the Board of Directors of Net Info and signed by the representative of Net Info.

3.    Advertiser is a company who uses Advertising Forms to promote goods and services on the Websites of Net Info. The specific rights, obligations and liabilities of the Advertiser are stipulated in the General Terms and Conditions hereinafter.

4.    Advertising AgencyorAgencyis a company who requests on behalf of the Advertiser or Organization broadcasting of Advertising and/or Information Forms. The specific rights, obligations and liabilities of the Agency are stipulated in the General Terms and Conditions hereinafter.

5.    Organization/Organizations are bodies of the state and local authority, political parties in the sense of the Political Parties Act (effective since 1 April 2005), non-profit legal entities in the sense of the Non-Profit Legal Entities Act (effective since 1 January 2001) and third parties, as mentioned in Art. 1(2) above, who use Information Forms of Information Inventory to broadcast their information materials, appeals and agitation on the Websites of Net Info in consideration of a fee. The specific rights, obligations and liabilities of the Organizations are stipulated in the General Terms and Conditions hereinafter.

6.    Websites of Net Info are all websites included in the portfolio of Net Info on the official website www.netinfocompany.bg and administered by Net Info, where Net Info broadcasts Advertising and Information Inventory by the way of Advertising and/or Information Forms ordered by the Agency, Advertiser or the Organization, correspondingly.

7.    Advertising Form” is a method and form of presentation and distribution of given advertising contents or a message of Advertisers;

8.    Information Form is a method and form of presentation and popularization of messages, appeals and/or agitation of Organizations.

9.    Advertising Inventoryare all kinds of Advertising Forms of Agencies and Advertisers, which Net Info broadcasts on the Websites of Net Info against payment. The Advertising Inventory of Net Info is enlisted on the website www.netinfocompany.bg;

10. Information Inventory are all kinds of Information Forms of Agencies and Organizations, which Net Info broadcasts on the Websites of Net Info against payment. The Information Inventory of Net Info is enlisted on the website www.netinfocompany.bg;

11.  The Business Agreement is a written model agreement in the sample form provided by Net Info, whereby Net Info, on the one hand, and the Advertiser and/or Agency, on the other hand, shall agree upon specific terms and commercial conditions relating to the broadcasting of Advertising Forms.

12. Agreement for Broadcasting of Information Formsor the Agreement is a written model agreement in the sample form provided by Net Info, whereby Net Info, on the one hand, and the Agency and/or Organization, on the other hand, shall agree upon specific terms and commercial conditions relating to the broadcasting of Information Forms.

13. Affiliate Agreement is a written agreement, whereby Net Info shall, by its own initiative, provide the Advertiser with advertising space on the Websites of Net Info to broadcast Advertising Forms for the promotion of specific goods, as the remuneration of Net Info shall be formed as a given percentage of the sale or order of the Advertiser’s promoted goods.

14. Media Planis a form approved by the parties, in which the specific broadcasts and positions of Advertising and/or Information Forms on the Websites of Net Info are agreed.

 

III. DURATION. ANNUAL BUEINESS AGREEMENTS.

Art. 3. (1) The Business Agreement/the Agreement shall become effective between the parties on the date and for the duration specified therein, until fulfillment of the obligations of the parties hereunder, correspondingly, unless terminated earlier.

            (2) The annual Business Agreements shall enter into force on the 1st of January of the calendar year stated therein and shall remain effective until the 31st of December of the same calendar year, until fulfillment of the obligations of the parties thereunder, correspondingly, unless terminated earlier.

 

IV. AFFILIATE AGREEMENT

Art. 4. (1) By signing of an Affiliate Agreement, the Advertiser agrees that Net Info shall be entitled:

1.     to determine unilaterally a Media Plan for broadcasting of the Advertising Forms and to change their position of broadcasting;

2.    to request that the Advertiser shall change the creative of specific Advertising Forms;

3.    to terminate an Affiliate Agreement unilaterally upon a seven-day prior notice in writing. In this case, Net Info shall not owe any compensation to the Advertiser.

(2) By signing of an Affiliate Agreement, the Advertiser shall:

1.     pay Net Info a fee that is to be formed as a given percentage of the sale and/or order of the Advertiser’s promoted goods, realized by marked users via HTTP cookies for the period of their activity. The specific value of the fee and the terms of payment shall be agreed by concluding an Affiliate Agreement;

2.    provide Advertising Forms ready for use following a creative preliminary approved by Net Info;

3.    give Net Info access to specialized software to monitor the advertising activity of users;

4.    maintain at its expense HTTP cookies, through which it shall mark the user’s activity on the Websites of Net Info. The Advertiser shall owe Net Info a fee for realized sale and/or order of a marked user via HTTP cookies for the period for which they are enabled. The specific period of enabled HTTP cookies shall be agreed by signing of an Affiliate Agreement; submit a monthly report by the 5th day of the following month to Net Info on the sales/orders of the Advertiser’s promoted goods realized by the users.

            (3) Net Info shall not be liable for the delivery and quality of the goods promoted by the Advertiser.

 

V. REQUIREMENTS AND RESTRICTIONS TO THE ADVERTISING AND INFORMATION FORMS. TECHNICAL REQUIREMENTS

Art. 5. (1) Net Info shall not broadcast Advertising and/or Information Forms for goods, services, trademarks or persons subjected to a special permission or license regulation pursuant to the applicable law without availability and presentation of all necessary documents certifying the right to carry out the respective activity.

            (2) Net Info shall not broadcast Advertising and/or Information Forms that could be taken as frustrating, pornographic, contradictory to the law and good morals, as well as materials violating the third party’s intellectual property right.

            (3) Net Info shall be entitled to deny broadcasting of Advertising and/or Information Forms that are in conflict with the commercial policy of Net Info, General Terms and Conditions or affective contracts of Net Info with third parties.

            (4) The right of Net Info under s. 3 includes, but without limitation to: realization of Advertising and/or Information Forms concerning services and/or sites that are competitive with respect to the activity of Net Info or persons related to Net Info, advertisement on websites collecting personal information or data of users, advertisement on websites generating traffic (visits) to websites broadcasting commercials, etc.

Art. 6. (1) The Advertising Inventory of which the Advertiser and/or Agency shall choose the specific Advertising Form for promotion of goods and services is posted on the website of Net Info www.netinfocompany.bg. In general, the Advertising Inventory includes Standard Banners, Rich Media, CPC, Advertising Publications, Mobile Publications, Direct Mailing and Branding. The specific Advertising Forms of the Advertiser and/or Agency of the Advertising Inventory of Net Info supposed to be broadcast on the Websites of Net Info shall be explicitly specified in the Media Plan to the concluded Business Agreement.

            (2) The technical requirements of Net Info regarding the Advertising Forms made by the Advertiser and/or the Agency are posted on the website of Net Info www.netinfocompany.bg and shall be binding upon the Advertiser and/or the Agency. Net Info shall be entitled to amend them unilaterally, if required for technical reasons.

Art. 7. (1) The Information Inventory, of which the Organization and/or the Agency shall choose the specific Information Form to promote messages, appeals and/or agitation is enlisted on the website of Net Info www.netinfocompany.bg In general, the Information Inventory includes Standard Banners, Rich Media, CPC, Advertising Publications, Direct Mailing and Branding. The specific Information Forms of the Organization and/or Agency of the Information Inventory of Net Info supposed to be broadcast on the Websites of Net Info shall be explicitly specified in the Media Plan to the concluded Agreement.

            (2) The Information Forms supposed to be posted on the Websites of Net Info shall meet the specific requirements and restrictions of the applicable law with respect to the activity of the Organizations. Net Info shall be entitled to deny broadcasting of Information Forms that are in conflict with the applicable law and the General Conditions.

            (3) The technical requirements of Net Info with respect to the Information Forms made by the Organization and/or the Agency are posted on the website of Net Info www.netinfocompany.bg and shall be binding upon the Organizations and/or the Agencies. Net Info shall be entitled to amend them unilaterally, if required for technical reasons.

Art. 8. (1) Net Info shall approve all Advertising and/or Information Forms before being posted on the Websites of Net Info.

            (2) Net Info shall respect the interests of its users and shall be entitled, without considering it as infringement, to deny and cancel Advertising and/or Information Forms that are determined by the users as provocative and/or harmful, as well as Advertising and/or Information Forms concerning services and/or websites that are competitive in terms of the activity of Net Info and persons related to Net Info, advertisement on websites collecting personal information or data of users, advertisement on websites generating traffic (visits) to websites broadcasting commercials, etc.

            (3) Net Info shall not transmit Banners of misleading contents, resembling Windows/ Mac/ Unix system messages, dialogue boxes, as well as parts of the contents on the Websites of Net Info.

            (4) Banners transmitted on the Websites of Net Info may only collect personal data of users in compliance with the requirements of the applicable law, that shall explicitly state the purposes and after guaranteeing the protection of the collected personal data. When clicking on the Advertising or Information Forms, the user will go to the site of an Advertiser/Organization, the latter shall be liable for the lawful collection of personal data.

            (5) Transmission of Advertising and/or Information Forms, leading to collection of personal data about the users shall be subject to preliminary agreement with Net Info. Net Info shall reserve its right to deny fulfillment of an approved request for transmission of Advertising and/or Information Forms, and to cancel their positioning at its option in case the same could be interpreted as untypical or unregulated collection of personal data and could lead to a negative effect for the end users of the Websites of Net Info.

Art. 9. (1) Advertiser and/or Agency and Organizations shall deliver Advertising and/or Information Forms for transmission on the Websites of Net Info, whose content, form and production is in compliance with the applicable law and the General Conditions.

            (2) Advertising and Information Forms shall present goods and/or services and/or trademarks owned by the Advertiser or the Organization or other ones, for whom the Advertiser or the Organizations have been granted the right of use in compliance with the Law on Marks and Geographical Indications.

            (3) Notwithstanding the approval under Art. 8(1) above, the Advertiser, Agency and the Organization shall be held liable for the contents of Advertising and/or Information Forms transmitted on the Websites of Net Info. They shall compensate Net Info for each claim of third parties, sanction, respectively, imposed by a government body for infringement of the provisions of the applicable law. Compensation shall be paid for all damages suffered by Net Info, which are a direct and immediate consequence of violation of the lawful rights and interests of third parties and/or sanction of a government body as a result of broadcast Advertising and/or Information Forms of the Advertiser, Agency and the Organization on the Website of Net Info. The Agency shall be jointly liable with the Advertiser/Organization.

            (4) The Advertiser or the Organization and/or the Agency shall be arranged at their expense their relations with the holders of copyright and its related rights in the sense of the Copyright and its Related Rights Act (effective since 1 August 1993) prior to broadcasting of the Advertising and Information Forms, provided that they are or contain protected objects of the copyright and its related rights.

 

VI. LIABILITIES OF THE ADVERTISING AGENCY

Art. 10. (1) To conclude a Business Agreement/Agreement with Net Info, the Agency must produce an Authorization Letter in writing in the sample form of Net Info, issued by an Advertiser or an Organization. Where the Advertiser or the Organization is a party to the Business Agreement/the Agreement, the requirement for producing an Authorization Letter shall not apply.

            (2) Net Info shall be also entitled to request that the Agency as a supporting document to the Authorization Letter a special power of attorney from the Advertiser or the Organization, explicitly stating the right of the Agency to order Advertising and/or Information Forms, to pay for them, and in general, to exercise the rights of the Advertiser or the Organization at conclusion and performance of the Business Agreement/the Agreement.

            (3) By signing of a Business Agreement/Agreement, the Agency represents and warrants that:

1.     it shall be responsible for all the obligations, liabilities and sanctions arising out of the Business Agreement/Agreement and the General Conditions, and it shall be authorized, respectfully, to exercise the rights on scheduling, ordering, positioning and payment for the broadcast Advertising and/or Information Forms on behalf of and in the name of the Advertiser or the Organization; and

2.    it has arranged its relations with the Advertiser or the Organization in such a manner that all their claims for broadcasting of Advertising and/or Information Forms by a Media Plan approved between Net Info and the Agency shall be satisfied by the Agency.

            (4) Upon producing an Authorization Letter, the Agency shall be entitled to exercise all rights and obligations of the Advertiser or the Organization related to scheduling, ordering, positioning and payment for broadcasting on the Websites of Net Info Advertising and/or Information Forms.

 

VII. ORDERING AND PROVIDING OF THE ADVERTISING FORMS.

BROADCAST REPORTING

Art. 11. (1) Net Info shall broadcast Advertising and/or Information Forms on the Websites of Net Info following conclusion of a Business Agreement/Agreement and approval of a Media Plan between the parties.

            (2) Media Plan shall be agreed by the representatives of the parties, as indicated in the Business Agreement/Agreement and on its approval it shall become integral part of the agreement between the parties.

            (3) Media Plan shall be deemed approved even if it is done via the e-mails of the representatives, as indicated in the Business Agreement/Agreement.

            (4) In case that the parties approve a Media Plan without a signed Business Agreement/Agreement, then the Media Plan shall be signed by the representatives of the parties or their authorized representatives and they shall be subject to the General Terms and Conditions without any additional terms and conditions to be effective between the parties.

Art. 12. (1) The Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall apply for approval a Media Plan not later than 3 business days prior to the scheduled start of broadcasting of Advertising and/or Information Forms.

            (2) Net Info shall, within 1 business day after receipt, approve the submitted Media Plan or suggest any changes to be made therein. If within 1 day after receipt of the amended Media Plan, the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, have not made objections to the changes suggested by Net Info, the latter shall be deemed approved, the Media Plan, correspondingly, shall be deemed agreed between the parties.

            (3) Where the Media Plan is suggested by Net Info, therefore the terms and conditions under s. 1 and 2 shall apply with respect to the Agency, the Advertiser, or the Organization, correspondingly.

            (4) The parties to the Business Agreement/Agreement shall confirm the Media Plan in order to start broadcasting of the Advertising and/or Information Forms.

Art. 13. (1) Net Info shall be entitled to amend the approved Media Plan unilaterally (not to transmit specific Advertising and/or Information Forms) if required by objective technical and/or other reasons. This shall not be deemed infringement of the Business Agreement/Agreement if Net Info has notified in advance the Agency, Advertiser or the Organization, correspondingly, and has compensated the transmission of 50% of the scheduled impressions, clicks or publications.

Art. 14. (1) The Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall provide Net Info with the Advertising and/or Information Forms, subject to transmission, prior to the scheduled start of their transmission by approved Media Plan (3 business days for Reach Media and 1 business day for all other forms).

            (2) Advertising and/or Information Forms shall meet the requirements as to the contents and the technical requirements of Net Info.

            (3) Net Info shall be entitled to deny transmission of ordered Advertising and/or Information Forms without considering it as infringement, provided that they do not meet the requirements of Net Info, the General Terms and Conditions and/or the applicable law, in which case it shall notify the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, via the e-mail, as indicated in the Business Agreement/Agreement.

            (4) Net Info shall be entitled to deny continuing broadcasting of Advertising and/or Information Forms without considering it as infringement in case that Net Info has found, following their transmission, that they have not met the requirements of Net Info, the General Terms and Conditions and/or the applicable law.

Art. 15. Net Info shall reserve its right to make changes in the organization and vision of the Websites of Net Info by its own initiative.

Art. 16. Net Info shall issue an e-certificate to the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, for the realized number of impressions and clicks, as well as an analysis of the campaign within 10 (ten) business days after its end. At request, Net Info shall also provide a certificate on a hard copy within 6 (six) months after the end of the respective campaign. The certificate shall be issued in the sample form of Net Info. In case that within 10 (ten) days after sending of the certificate the Agency, Advertiser, or the Organization, respectfully, have not made objections to the performance of the contract, it shall be deemed that the transmission has been performed and accepted, and the obligations of Net Info to the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, have been discharged. No objections received after that date shall be considered by Net Info.

Art. 17. (1) In case of dispute or complaint by the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, about broadcasting of ordered Advertising and/or Information Forms, Net Info shall provide the statistics and other details of the broadcasting of the respective Advertising and/or Information Forms that shall be subject to inspection in the premises of Net Info in the presence of representatives of the parties, and a report shall be issued for that end.

            (2) At started campaign, Net Info shall give access of the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, to the statistics on its own software that shall be accepted as official software for monitoring of the campaign.

            (3) The Agency, Advertiser or the Organization, respectively, shall submit its claim about broadcasting of Advertising and/or Information Forms within 1 month, as of the end of the respective advertising campaign. In case that the claims have been submitted to Net Info after expiry of that date, Net Info shall not be under the obligation to consider the respective claim and shall not owe compensation.

            (4) In case of accepted complaint, Net Info shall ensure broadcasting of compensating Advertising and/or Information Forms according to the requests of the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully.

            (5) In case that the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, requires additional codes for tracing the campaign, it shall notify Net Info in order to make additional technical settings. Net Info shall not engage itself with results from other systems, other than its own software.

 

VIII. PRICES. TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT

Art. 18. All rates for broadcasting of the Advertising and Information Forms are posted at www.netinfocompany.bg.

Art. 19. (1) Net Info shall have the right to give discounts on the prices for broadcasting of Advertising and Information Forms, as follows:

1.     Agency discount;

2.    Volume discount;

3.    Discount for signed annual Business Agreement by the 31st of January of the current calendar year;

4.    Discount for increased budget;

            (2) Detailed information on the applicable discounts is available at www.netinfocompany.bg.    

(3) Net Info applies flexible financial policy in terms of realization of all Advertising and Information Forms not forbidden by law.

Art. 20. The specific rates, discounts and financial terms and conditions shall be agreed between the parties by signing of a Business Agreement/Agreement. Rates exclude VAT.

Art. 21. (1) The Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall pay the price for Advertising and/or Information Forms in advance within 10 (ten) days before their first broadcasting via bank transfer to the bank account stated in the Business Agreement/Agreement.

            (2) The parties may agree upon different terms and conditions for payment in the Business Agreement/Agreement.

Art. 22. (1) Net Info shall be entitled to issue e-invoices (hereinafter referred to as the “e-invoiced”) for the due fees to the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully. E-invoices, provided via the system www.eFaktura.bg, fully comply with the requirements of the Electronic Document and Electronic Signature Act, Accounting Act and the VAT Act.

            (2) The Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall indicate a valid e-mail where the e-invoices shall be sent. In case of changing this e-mail, the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall notify Net Info of the new valid e-mail within 7 (seven) days after such change, otherwise the e-invoice shall be deemed validly received.

Art. 23. (1) The Agency and the Advertiser/Organization to a signed Business Agreement/Agreement shall be jointly liable for payment of all due fees for broadcast Advertising and/or Information Forms, and for payment of interests for late payment, penalties and any other due compensations arising out of the Business Agreement/Agreement.

            (2) In case that the Advertising Agency fails to pay Net Info the due amount within the agreed term under the Business Agreement/Agreement, Net Info shall be entitled to claim the invoice for payment to the Advertiser or the Organization. It shall be the obligation of the latter to pay the due fee to Net Info within three days after receipt of the invoice.

            (3) Net Info shall reserve its right to cancel transmission of Advertising and/or Information Forms without it be considered as infringement in case that the Agency (in the hypothesis of s. 2 the Advertiser or the Organization) fails to fulfill any of its obligations for payment to Net Info within more than 5 (five) business days after expiry of the due date of payment.

Art. 24. The direct payments from abroad to Net Info shall be made in a convertible currency by the official exchange rates valid on the date of invoicing. The Agency and the Advertiser/Organization shall be solely liable for all bank fees for the transfers coming from abroad.

 

IX. TERMINATION OF A BUSINESS AGREEMENT/AGREEMENT.

CANCELLATION OF A REQUESTED MEDIA PLAN. LIABILITIES

Art. 25. The effect of a Business Agreement/Agreement shall be terminated in the following cases:

 1. upon expiry of the term, as agreed in the Business Agreement/Agreement and by fulfillment of the obligations by both parties;
 2. in the availability of written consent between the parties;
 3. unilaterally by the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, in case that Net Info fails to fulfill its obligations, arising out of the Business Agreement/Agreement, which failure has lasted after the warning given in writing with a reasonable period of time for suspension of the failure, but not less than 7 business days;
 4. unilaterally by Net Info in case of infringement of an obligation by the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, under the Business Agreement/Agreement or the General Terms and Conditions that has lasted after a warning given with a granted reasonable time for remedy;
 5. in case that the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, falls in a delay for payments of the due amounts more than 30 (thirty) days – by notice of immediate effect.

Art. 26. (1) In case that the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, cancels an approved Media Plan before the first transmission of Advertising and/or Information Forms, Net Info shall have the right to get 10% (ten percent) on the price for the cancelled forms, unless the refusal has been received by Net Info within 7 (seven) days before the date of the first scheduled transmission.

            (2) In case that cancellation of an approved Media Plan is received after the start of transmission of Advertising and/or Information Forms, the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall pay the agreed price according to the Business Agreement/Agreement for 7 (seven) days of transmission of the ordered forms, as of the date of receiving the refusal.

Art. 27. (1) In case that the fulfillment of the obligations of the parties is prevented by enforced legal or administrative regulations within the duration of the Business Agreement/Agreement, the Business Agreement/Agreement may be terminated by either party in writing, unilaterally and immediately without the parties to owe any compensation and penalties.

            (2) In case of a force majeure event in the sense of Art. 306 of the Commercial Act lasted more than 30 (thirty) days, either party may terminate the Business Agreement/Agreement in writing, unilaterally and immediately, without the parties to owe any compensation and penalties, unless Net Info has already fulfilled its obligations.

            (3) In the cases of the previous paragraphs, if the reasons for which the performance of the Business Agreement/Agreement has become impossible may be eliminated within a reasonable short period of time and the other party has not declared its explicit desire for termination of the Business Agreement/Agreement in writing, Net Info shall not refund the paid fees, but it shall transmit the Advertising and/or Information Forms as soon as possible after elimination of the obstacles for that.

Art. 28. In case of late payment of the due fee, the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, shall pay a penalty in the amount of 0.2% (zero point two percent) of the due amount per each day overdue, but not exceeding 20% (twenty percent) of the due amount.

Art. 29. If the Agency, Advertiser or the Organization, respectfully, has not requested transmission of the Advertising and/or Information Forms for the amount agreed in the Business Agreement/Agreement, then it shall owe a penalty in the amount of 20% (twenty percent) of the price of the requested Advertising and/or Information Forms.

Art. 30. (1) Net Info shall be liable for suffered damages to the extent of the price determined in the specific Business Agreement/Agreement.

            (2) Net Info shall not be liable for any failure or delay in any of its obligations below, provided that such failure or delay is due to an event that is beyond the control of Net Info, including but without limitation to force majeure events, such as: civil disorder, war or military actions, national or local disasters, respective acts or penalties of the government or other competent authorities, extremely severe weather, earthquakes and other natural disasters, technical problems with transmission, including such legal liabilities as providing information to the public or professional or employment disputes of any kind or other events.

 

X. MISCELLANEOUS

Art. 31. All provisions of the Business Agreement/Agreement/Affiliate Agreement, appendices and annexes thereto are strictly confidential and the parties shall not disclose any of the agreed provisions, and any other information that has become known to the parties to it in relation to the organization and activity of the parties, know-how, utility models, personal information about employees and other information that may be considered as confidential, except upon explicit mutual consent in the cases, where the party itself has made that information generally accessible or in implementation of legal regulations. Either party shall require their employees to observe that provision.

Art. 32. All notices shall be given in writing to the correspondence addresses, including via e-mail, as indicated in the Business Agreement/Agreement/ Affiliate Agreement.

Art. 33. The Advertisers, Agencies and Organizations acknowledge that they are familiar with the Code of Conduct of Net Info, and with the Policy on Struggle against Bribery and Corruption (posted on www.netinfocompany.bg) and agrees to observe them both with respect to the employees of Net Info and with respect to third parties.

Art. 34. In case that any of the provisions of the General Terms and Conditions is announced as invalid, this shall not make invalid any other provisions or parts of the General Conditions. The invalid provision shall be replaced by imperative rules of the law or the established practice.

Art. 35. In case of discrepancy between these General Terms and Conditions and the Business Agreement/Agreement/Affiliate Agreement, then the provisions of the Business Agreement/Agreement/Affiliate Agreement shall be prevailing. The effective General Terms and Conditions shall apply to all approved Media Plans without a signed Business Agreement/Agreement/Affiliate Agreement.

Art. 36. The effective law of the Republic of Bulgaria (applicable law) shall apply for any matters not regulated in the General Conditions. All disputes shall be considered by the court of competent jurisdiction of Sofia.

 

The General Terms and Conditions were approved by the Board of Directors of Net Info and have been effective since the 28th of May 2014.